Home > Japan > Tokyo > Central Tokyo > Shinjuku, Nakano, Suginami >  E-Hotel Higashi Shinjuku

E-Hotel Higashi Shinjuku

 • Reviews:
  •   Overall3.41
  • Room3.43
  • Amenities3.45
  • Service3.33
  • Meal3.17
  • Location4.2
  • Counts 1,643

E-Hotel Higashi Shinjuku - Hotel Pictures