navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB

Iizaka Onsen Surikamitei Ohtori

เรียวกัง

เรียวกังออนเซ็นมีห้องอาบน้ำแบบเปิดโล่งที่มีแหล่งน้ำพุร้อนในตัว และอาหารพิเศษตามฤดูกาล