navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB

Aizu Yunokami Onsen Toryukan

เรียวคัง

ห้องพักทุกห้องในหุบเขามีห้องอาบน้ำในร่มที่ไหลตรงมาจากแหล่งน้ำพุธรรมชาติ

ลักษณะที่ปรากฏ