navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB

Hida Furukawa Togenkyo Onsen Kikori

รีสอร์ต

อาคารที่ซึ่งฝีมือของอาจารย์ฮิดะที่ชวนให้นึกถึงบ้านเก่าแก่ยังมีชีวิตอยู่ ลองอาหารเย็นที่ทำจากวัตถุดิบในท้องถิ่นมากมาย