navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB

Akankohan Onsen Hotel Akankoso

รีสอร์ต

ตั้งอยู่ในบริเวณรอบทะเลสาบ Akanko และสามารถมองเห็นทะเลสาบ Akanko ได้จากห้องอาบน้ำขนาดใหญ่

ลักษณะที่ปรากฏ