navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB
เรียวกัง

Togatta Onsen Bettei Yamabuki

ซาโอะ, มิยางิ
แสดงบนแผนที่

ฤดูกาลที่สวยงามตลอดปีของ Zao ทำให้เกิดความเงียบสงบ ลิ้มรสอาหารและผ่อนคลายในบ่อน้ำพุร้อนของเรา