navigate to top page
ภาษาไทย
THA
THB

Smile Hotel Wakayama

บิสซิเนสโฮเทล

Smile Hotel Wakayama แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาท Wakayama เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน ปี 2016